HƯỚNG DẪN DOWNLOAD, UPLOAD VÀ READ CHƯƠNG TRÌNH TỪ LOGO! 0BA8

 

1. Tìm địa chỉ IP của Logo! 0BA8

2. Cài đặt địa chỉ IP Máy tính trùng với Lớp IP Logo! và tiếp theo là mở phần mềm LOGO!Soft Comfort V8.x (Nên Update lên Version mới nhất của Siemens) sau đó chọn Hardware cho Logo!

3. Kết nối với Logo! và nạp chương trình